free portfolio web templates

Brukervilkår

Kardinal, 11. mars 2019

Vilkår for bruk


OM KARDINAL

KARDINAL AS er et norsk selskap som forholder seg til norske lover og regler. Kardinal betaler norsk skatt og norsk moms, og har ingen bindinger til - eller sender penger til - land der hovedstaden har to doble konsonanter. 


Kunnskapskonkurransen Kardinal er forelagt Lotteritilsynet som i brev datert 22.06.2016 skriver "(...)ferdighetskonkurranse i form av quiz med innskudd og gevinst, trenger ikke tillatelse og vil da være lovlig etter lotteriloven." 


Lotteritilsynet har videre bekreftet dette i brev, datert 1.11.2017.


Kardinal er registrert i The Format Recognition and Protection Association (FRAPA), og er beskyttet gjennom EUIPO, WIPO, Patentstyret og Lov om opphavsrett.


Kildekoden og idéen til Kardinal eies av Kardinal AS. Kopiering er ikke tillatt. Forsøk på å kopiere eller stjele ideen vil vekke et kobbel av skruppelløse advokater og yrkeskriminelle fra land vi ikke liker å sammenligne oss med. 


Spillereglene gjelder med virkning fra de publiseres på www.kardinal.app og gjelder inntil de eventuelt blir endret. 


Eventuelle endringer trer i kraft straks publisering har funnet sted.


REGLER

Disse bestemmelsene gjelder for kunnskapskonkurransen KARDINAL, som eies og driftes av KARDINAL AS org.nr. 918 369 465.


1.0 Kunnskapskonkurransen

Kunnskapskonkurransen Kardinal går ut på at brukeren mottar fem spørsmål, hvor svaret på alle spørsmål er tall. Den som har flest riktige svar på kortest mulig tid vinner runden og til runde to. Ved like mange korrekte svar, vinner den som brukte kortest tid på de riktige svarene. 


Kardinal spilles i tre runder. Den som vinner runde tre, vinner kr 1000,-.


Maksimal tid på hvert spørsmål vises på skjermen på hvert spørsmål. Når tiden har gått ut for ett spørsmål får brukeren registrert feil svar på dette spørsmålet.


I første og andre runde møter deltakeren fire andre deltakere, i tredje runde møtes ti deltakere. Dette kan endres, men det vil det da bli opplyst før deltakeren setter i gang spillet. 

Dersom brukeren, ufrivillig eller med hensikt, forlater spillet mens en runde pågår, vil brukeren miste muligheten til å svare på spørsmålet. Svaret på spørsmålet registreres som feil. Brukeren har to minutter på å returnere til spillet, for å fullføre runden og starte eventuelle gjenværende spørsmål.


1.1 Innsats og premier

Deltakelse i Kardinal koster kr 10,- Minimumsinnsatsen er kr 10,-, og dette er også det maksimale innsatsbeløpet. Kardinal kan øke eller senke maks- og minimumsbeløpene, men dette skal fremkomme klart i kjøpsøyeblikket, slik at deltakeren vet nøyaktig hvilket beløp som innbetales. 


Av innsatsbeløpet går 40 prosent til premier, men Kardinal forbeholder seg retten til å endre dette uten forutgående varsel.


Øvre grenser for spillinnsats i Kardinal er kr 15 000,- pr måned. Overskrides denne kan brukeren bli blokkert for videre deltakelse.


1.2 Former for deltakelse

Kun registrerte spillere kan delta i kunnskapskonkurransen Kardinal. Registreringen gjøres enten gjennom Vipps eller gjennom manuell registrering, med e-post-verifisering. 


Det er 18 års aldersgrense for å delta i kunnskapskonkurransen Kardinal.


1.3 Registrerte spillere

For å delta i Kardinal betales det en innsats, og dette betales med Vipps, eller med et betalingskort gjennom Nets. 


For å være med i kunnskapskonkurransen må deltakeren laste ned app-en Kardinal. App-en er gratis. Når deltakeren er registrert får Kardinal tilgang på de nødvendige kundeopplysningene vi behøver for at deltakeren skal få være med på Kardinal. Disse opplysningene er navn, adresse, telefonnummer, e-post-adresse og fødselsdato. 


1.4 Betaling

Betaling for deltakelse gjøres gjennom en av Kardinals betalingsformidlere som er Vipps og Nets.


1.5 Spillkvittering og kontroll

Når tilgang er kjøpt, har brukeren tilgang til å spille kunnskapskonkurransen Kardinal etter de til en hver tid gjeldende spilleregler. I Kardinal-appen vises det da at brukeren har tilgang til konkurransen. Kvittering for kjøpet finner brukeren i spillhistorikken i Kardinal-appen, i sin Vipps-app og/eller på sin kontoutskrift. 


Dersom det er uoverensstemmelse mellom Kardinals dataanlegg og bekreftelsen hos betalingsformidleren, gjelder det som er registrert hos betalingsformidleren.


1.6 Inngåelse av kjøp og Angrerett

Kjøpet ansees inngått når kjøpet er bekreftet i Vipps/Nets.


Angrerettloven gjelder for kjøp av digitale tjenester. Det maksimale beløpet Kardinal er ansvarlig for, tilsvarer brukerens innsats.


1.7 Konkurransen

Konkurransen driftes av Kardinal, og gjennomføres i henhold til selskapets prosedyrer og rutiner. Svarene i konkurransen er etterprøvbare mot skriftlige kilder. Det kan forekomme fortolkninger på enkelte svar. Ved uenighet om korrekt svar, samt hvis Kardinal - uten vitende og vilje - opererer med galt svar på noen av spørsmålene, gir det ikke rett til refusjon til deltakerens innbetaling. Kardinal plikter å rette feilen så raskt som mulig.


Kardinal gjør sitt ytterste for å ha korrekte svar på alle spørsmål. På enkelte svar det være rom for fortolkninger. Eksempel på en slik fortolkning kan være "Hvor mange land er det i verden?". Kardinal forholder seg her til fortolkningen at jordkloden har 194 land, der definisjonen er "antallet selvstendige stater, som er medlem av FN + Vatikanstaten." Ved endringer i for eksempel plasseringer i sportskonkurranser (f.eks ved dopingdommer), vil Kardinal tilstrebe presisjon i spørsmålsstillingen for å klargjøre hvilket svar vi ønsker. 


Kardinal er ikke ansvarlig for eventuelle tap ved feil i våre fasitsvar.


1.8 Premieutbetaling

Når en deltaker vinner gis en bekreftelse om dette på e-post/SMS eller som en push-varsling. Rutiner for utbetaling fremkommer der. Vanligvis vil utbetalingen skje i løpet av fem virkedager. 


Dersom Kardinal ved særlig grunn, for eksempel ved mistanke om svindelforsøk, finner det nødvendig, kan selskapet beslutte å utsette utbetalingen av eventuelle premier.


Utbetalingen har befriende virkning for Kardinal.


Deltakeren har ikke rett til premie, dersom deltakeren ikke har betalt for å delta.


1.9 Skatt

Kardinal har forespurt Skatteetaten om deltakerens gevinst utløser skatt, og har fått følgende svar:
Etter skatteloven § 50-50 anses tilfeldige gevinster som skattepliktige når verdien overstiger kr 10 000. I så fall vil hele gevinsten være skattepliktig. Gevinster inntil kr 10 000 er skattefrie.


Skatteloven § 50-50 annet ledd bokstav e har et unntak for offentlig tilgjengelige tiltak arrangert av massemedier. Disse er unntatt for beskatning uansett størrelsen på gevinsten. Det går likevel en grense hvor aktiviteten til deltakeren er så omfattende at det dreier seg om virksomhet. Skattefrihet for gevinster fra tiltak arrangert av massemedia gjelder bare hvor arrangementet er offentlig tilgjengelig, ikke hvor det er åpent for en begrenset krets. Det antas at massemedia skal stå som arrangør. Internett kan anses som et massemedia, men etter uttalelse fra Finansdepartementet inntatt i utv. 2001 s 196, må imidlertid arrangøren ha likhetstrekk med institusjoner mv. som tradisjonelt sprer informasjon gjennom massemedium.


Deltakeren er selv ansvarlig for å føre gevinsten opp i skattemeldingen. Dette følger av den generelle opplysningsplikten i skatteforvaltningsloven § 8-1.


1.10 Foreldelse og protest

En deltaker som har vunnet én runde av Kardinal, må spille neste runde innen syv dager fra deltakeren ble kåret som vinner av runden. Hvis deltakeren innen syv dager ikke har spilt neste runde, er retten til å delta i neste runde tapt for deltakeren.


En deltaker som har vunnet topp-premien, må ta ut gevinsten innen 30 dager fra vinneren ble kåret, hvis ikke er gevinsten tapt for deltakeren. 


En spiller som ikke får utbetalt den premien vedkommende mener å ha krav på, kan klage til Kardinal ved å sende en klage. Protesten må sendes skriftlig via kontaktskjemaet på www.kardinal.app.


Klagen kan avvises, dersom spilleren ikke gir tilstrekkelige opplysninger til å kunne behandle protesten, eller dersom den ikke er innkommet til selskapet innen fristen, satt til 90 dager.


1.11 Ansvarsfraskrivelse

Kardinal er ikke ansvarlig for brukerens omkostninger eller tap (herunder bortfall av premie):


a) som skyldes deltakerens forhold, herunder at spilleren ikke har overholdt bestemmelser i lov, brukervilkår, spilleregler eller utfyllende bestemmelser gitt på www.kardinal.app. 

b) som skyldes at deltakerens innbetaling ikke stemmer med det som er registrert i Vipps eller Nets sitt dataanlegg,

c) som skyldes feil ved kommunikasjonen til eller fra Kardinal systemer og dataanlegg, eller

d) som skyldes Kardinal forhold, herunder feil eller mangelfull informasjon fra kundeservice, feil på www.kardinal.app, SMS eller gjennom andre kanaler med mindre tapet skyldes forsett eller uaktsomhet utvist av Kardinal.


Kardinal er ikke ansvarlig for indirekte tap.


Kardinals ansvar er under enhver omstendighet beløpsmessig begrenset tilsvarende størrelsen på brukerens betalingstransaksjon.


1.12 Personopplysninger

Kardinal vil behandle personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven. Alle endringer gjøres enten via brukerens Vipps-app dersom brukeren har brukt "Logg inn med Vipps", eller i Kardinal-appen dersom brukeren er opprettet i appen.


Det blir behandlet personopplysninger som er nødvendig for at Kardinal skal kunne gjennomføre konkurransen, herunder motta betaling og foreta premieutbetaling. Dette er utdypet i personvernerklæringen som ligger tilgjengelig på våre nettsider.


For å delta i Kardinal registreres opplysninger om kontohavers navn, alder og kontaktopplysninger.


Kardinal vil kunne gjennomføre alderskontroll.


Hver gang en deltaker benytter seg av Kardinal, blir det i registrert opplysninger om dato og klokkeslett, spillresultater, samt innsatsbeløp. I tillegg lagres det informasjon om eventuelle premieutbetalinger.


Navn og e-postadresser vil ikke bli utlevert til tredjepart uten at dette er godkjent av brukeren. 


Deltakeren er selv ansvarlig for å informere Kardinal om eventuelle endringer av telefonnummer og e-postadresse. Dette gjøres gjennom deltakerens Vipps-konto eller i innstillinger.


For å kunne betale ut vinnerens premie, vil Kardinal måtte be om kontoopplysninger. Disse vil ikke bli lagret, og Kardinal vil måtte be om kontonummer hver gang en bruker vinner topp-premien.


Brukeren kan når som helst slette eller oppdatere sine kortopplysninger i appen.


Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss, og samtidig fjerne alle betalingsopplysninger og spillhistorikk. Dette kan gjøres ved å velge ”Slett bruker” under "Innstillinger" i Kardinal-appen. Også opplysinger om, og tilgang til, pågående spill vil da slettes.


1.13 Tilsyn og kontroll

Med hjemmel i Lov om behandling av personopplysninger har Datatilsynet tilsynsansvar med Kardinals behandling av personopplysninger.


1.14 Kansellering av konkurransen

Dersom det på grunn av tekniske problemer eller forhold som Kardinal ikke har herredømme over, oppstår problemer med å gjennomføre konkurransen på en tilfredsstillende måte, avgjør Kardinal hvorvidt konkurransen likevel skal gjennomføres eller om den skal kanselleres.


Oslo 11. mars 2019,


Einar Røhnebæk


Daglig leder


FØLG OSS